Projektni partneri

Geodetski fakultet – Sveučilište u Zagrebu

https://www.geof.unizg.hr/

Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedina je hrvatska visokoškolska ustanova u području geodezije i geoinformatike i najveći fakultet u tom području u jugoistočnoj Europi. Geodetski fakultet ima 105 zaposlenika, od čega je oko polovica u znanstveno-nastavnim i znanstvenim zvanjima. Na Geodetskom fakultetu izvode se programi geodezije i geoinformatike na svim razinama (preddiplomski, diplomski, specijalistički i poslijediplomski). Geodetski fakultet je nositelj ili partner u mnogim znanstveno-istraživačkim i stručnim projektima te snažno potiče i sudjeluje u projektima s industrijskim partnerima iz okvira primjene i transfera novih tehnologija i znanja. Većinu projekata u kojima GF sudjeluje financira Europska komisija (trenutno 2 projekta Horizon2020 i više ESF projekata, Interreg i dr.), ali sudjeluje i u nacionalnim projektima poput projekata Hrvatske zaklade za znanost. Na Geodetskom fakultetu već dugi niz godina provode se znanstvena istraživanja u cilju razvoja, primjene te širenja znanja u području svemirskih tehnologija poput primjene podataka Copernicus programa Europske svemirske agencije. Nadalje, na Geodetskom fakultetu osnovani su uredi Copernicus Relay i Copernicus Academy Hrvatska u svrhu promoviranja i širenja znanja o Copernicus programu te poticanju tehnološkog razvoja i širenja poslovanja geodetske privrede u području daljinskih istraživanja i svemirskih tehnologija. Razvojem novih tehnologija i metoda u području geodezije i geoinformatike te primjena u tehničkim, biotehničkim, prirodnim i drugim znanostima, uz edukaciju studenata, osnovni je cilj djelovanja Geodetskog fakulteta. Na taj način trasira se put geodetskoj privredi i cijelom gospodarstvu za širenje poslovanja te otvaranje novih radnih mjesta.

Hrvatske Šume d.o.o.

https://www.hrsume.hr/

Šume u Republici Hrvatskoj ispunjavaju gospodarsku, ekološku i društvenu funkciju, te imaju znatan utjecaj na kakvoću života. Ukupna površina šuma i šumskog zemljišta u Republici Hrvatskoj iznosi 2.759.039 ha, što čini 49,3% kopnene površine zemlje. Od toga je 2.097.318 ha u vlasništvu Republike Hrvatske, dok je 661.721 ha u vlasništvu privatnih šumoposjednika. Većinom šuma u državnom vlasništvu (2.024.461 ha) gospodare javni šumoposjednik Hrvatske šume d.o.o. Hrvatske šume d.o.o. je tro stepeno državno poduzeće s Direkcijom u Zagrebu, 17 uprava šuma podružnica i 169 šumarija. Tijela Društva su: Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Tvrtka zapošljava oko 8.000 radnika, od kojih 1.250 ima VSS. Načela i postupci na kojima tvrtka Hrvatske šume d.o.o. temelji upravljanje državnim šumama definirani su Zakonom o šumama, Nacionalnom šumarskom politikom i strategijom, potpisanim međunarodnim sporazumima i konvencijama te 250-godišnjom tradicijom organiziranog i uređenog stručnog gospodarenja šumama na postulatima potrajnosti. Temeljna odlika potrajnog gospodarenja je briga o šumskom resursu na način da se očuva njegova prirodna struktura i raznolikost te trajno omogući njegova stabilnost i opstojnost uz povećanje gospodarskih i opće korisnih funkcija šuma.

Državna geodetska uprava

https://dgu.gov.hr/

Državna geodetska uprava je državna upravna organizacija osnovana 2000. godine koja obavlja upravne i druge poslove vezane uz geodetsku i katastarsku djelatnost, a posebno izradu, obnovu i održavanje katastra nekretnina, informatizaciju katastra i geodetsko-prostornog sustava, topografiju izmjera i izrada državnih karata, vođenje geodetske dokumentacije, vođenje statističkih podataka katastra nekretnina i infrastrukture, geodetsko-katastarski poslovi državne granice na kopnu, razvoj i primjena tehnologije geodetskog snimanja u znanosti, gospodarstvu i drugim djelatnostima u kojima primjenjuju se ili realiziraju prostorni zahvati. Poseban dio poslova iz nadležnosti Državne geodetske uprave je briga o administrativnim, stručnim, razvojnim i koordinacijskim poslovima Nacionalne infrastrukture prostornih podataka (NIPP) te provedba Direktive INSPIRE. Državna geodetska uprava obavlja i druge poslove koji su joj povjereni posebnim zakonom. DGU obavlja poslove iz svog djelokruga u Središnjem uredu u Zagrebu i područnim uredima za katastar. Područni uredi (20) obavljaju poslove iz svoje nadležnosti u odjelima (95) i ispostavama (36) sukladno Zakonu o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (Narodne novine, br. 112/18). SGA ima oko 1200 zaposlenih.